Κατοικία στον Άλιμο

Η κατοικία βρίσκεται στο λόφο Πανί του Δήμου Αλίμου, σε επικλινές οικόπεδο προσανατολισμένο στον άξονα Βορρά-Νότου και πανοραμική θέα στη θάλασσα.
Κεντρική ιδέα της σύνθεσης αποτέλεσε η διάρθρωση της κατοικίας σε δύο διακριτές ενότητες, οι οποίες περιέχουν τις βασικές λειτουργίες της και τοποθετούνται σε δύο στάθµες.

Η πρώτη, η οποία βρίσκεται χαµηλότερα, περιέχει τις πιο ιδιωτικές λειτουργίες των υπνοδωµατίων και των λουτρών και εκφράζεται ως ένας πιο συµπαγής και βαρύς όγκος

από εµφανές σκυρόδεµα.

Αντίθετα, αυτή που τοποθετείται ψηλότερα, περιέχει τις κοινόχρηστες λειτουργίες της κατοικίας, χώρο εισόδου, φαγητού και διηµέρευσης και εκφράζεται σαν ένα πιο ελαφρύ πρίσµα µε λεπτότερες διατοµές

και πιο ραδινές αναλογίες µε έντονη τη διαφάνεια και το λευκό χρώµα.

Αυτές τις δύο ενότητες, που λειτουργούν αντιστικτικά, πλαισιώνουν ο κατακόρυφος πέτρινος όγκος του τζακιού, που εκτείνεται µέχρι και το δώµα και το επίµηκες µεταλλικό στέγαστρο το οποίο περιλαµβάνει ενσωµατωµένες οριζόντιες και κατακόρυφες τέντες για τον έλεγχο του ηλιασµού του υπαίθριου χώρου του πρώτου ορόφου.

Οι δύο βασικοί όγκοι, γραµµικοί στο σχήµα, διατάσσονται παράλληλα τόσο µε το πρόσωπο του οικοπέδου προς το δρόµο όσο και µε τις υψοµετρικές καµπύλες του φυσικού εδάφους. Λόγω της έντονης κλίσης και για να επιτευχθεί

η όσο το δυνατόν πιο οµαλή και ικανοποιητική χωροθέτηση του κτιρίου, τόσο ως προς την τοπογραφία (φυσικό έδαφος) όσο και ως προς τη γεωµετρία και ρυµοτοµία του οικοπέδου,

η είσοδος γίνεται από τη στάθµη του ορόφου, µέσα από ένα διώροφο σε ύψος χώρο που περιλαµβάνει το κλιµακοστάσιο και επιτρέπει µια καλή εποπτεία των βασικών επιπέδων της κατοικίας.

Στη στάθµη αυτή, τοποθετείται και η δεξαµενή κολύµβησης, που αποτέλεσε µια ισχυρή πρόκληση για το σχεδιασµό του στατικού φορέα.

Καθοριστικό παράγοντα στο σχεδιασµό, τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού χώρου, αποτέλεσε η θέα προς τη θάλασσα, η οποία καθόρισε τη γραµµική ανάπτυξη – χωροθέτηση των κυρίων χρήσεων, αλλά και την όσο το δυνατόν πιο ενιαία και ανοικτή εσωτερική διαµόρφωση.

Μελέτη:
Φωτογράφηση:
Ανάργυρος Μουγιάκος 

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.